XtGem Forum catalog
20/02/1800:52


Army 211 Căn góc v4 Gốc mod phím kiểu 2 Mod phím điều hướng như bên trên nhưng thay 2 phím chọn trái thành (*) và chọn phải thành (#) cho 1 số máy cảm ứng đời mới ko có phím chọn trái, chọn phải.
Tải xuống
Army 211 Căn góc v4 Gốc mod phím kiểu 1 Mod phím điều hướng thành số 2-4-6-8-5 cho các máy không có phím điều hướng.
Tải xuống
Army 211 Căn góc v4 Gốc
Tải xuống
Army 211 Căn góc v4 GDL mod phím kiểu 2 Mod phím điều hướng như bên trên nhưng chay 2 phím chọn trái thành (*) và chọn phải thành (#) cho 1 số máy cảm ứng đời mới ko có phím chọn trái, chọn phải.
Tải xuống
Army 211 Căn góc v4 GDL mod phím kiểu 1 Mod phím điều hướng thành số 2-4-6-8-5 cho các máy không có phím điều hướng.
Tải xuống
Army 211 Căn góc v4 GDL
Tải xuống
U- ONTOP WAP WORLDWIDE